Privacyverklaring BSG Geffen

Indien u lid wordt van BSG Geffen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om deze Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer 
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
Foto’s en ander beeldmateriaal
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze organisatie heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen. Mochten bijzondere gegevens noodzakelijk zijn voor onze diensten, zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens of dieetwensen bij activiteiten, dan verwerken wij die alleen op basis van uw eigen uitdrukkelijke verzoek. 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op. Dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Waarom we gegevens nodig hebben 
Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan. Voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
Uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de leden van het bestuur van de BSG.
Uw naam en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en eventuele enquêtes.
Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen;
Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en eventuele overige persoonsgegevens worden gebruikt voor onze ledenlijst. 
Uw naam en telefoonnummer worden gebruikt om u telefonisch te informeren over diensten en activiteiten van de organisatie;
Uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van uw lidmaatschap gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de organisatie en u te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van de organisatie;
Foto’s en ander beeldmateriaal gebruiken we op het besloten gedeelte van onze website en interne nieuwsbrieven;
Foto’s en ander beeldmateriaal gebruiken wij voor publicatie op de openbare website alleen na toestemming van de betrokkene;
Uw naam als donateur wordt alleen gebruikt in nieuwsbrieven, tijdens activiteiten of andere media (zoals de website) na uw uitdrukkelijke toestemming.
Hoe lang we gegevens bewaren
De BSG Geffen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tot maximaal een jaar na uitschrijving als lid.
Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
Delen met anderen
BSG Geffen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons secretariaat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burger servicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.
BSG Geffen  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging
BSG Geffen neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoon zie website http://www.kbo-brabant.nl of via een contact e-mail: BSG-Geffen@gmail.com 

LINKS
Onze website bevat links naar andere websites. Zodra u onze website hebt verlaten via deze links, hebben we echter niet langer controle of verantwoordelijkheid met betrekking tot hoe andere websites omgaan met uw gegevens.

Disclaimer

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 
De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. BSG Geffen garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. ​
Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.  
Voor zover wettelijk toegestaan sluit BSG Geffen, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde vereniging,  en leden, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. 
​Meer in het bijzonder zal BSG Geffen in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: 
– handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie; 
– de onmogelijkheid de website te gebruiken;
– het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is. 
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. 
Dit betekent niet automatisch dat BSG Geffen verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

 

Bestuur BSG Geffen

 

  BeantwoordenAllen beantwoordenDoorsturen